Hilu -maksutiliä ja  -maksuvälinettä koskevat ehdot

Ehtoja sovelletaan Hilu-palvelun (Palvelu) käyttöön ja ne muodostavat yhdessä voimassaolevan hinnaston kanssa Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välisen Sopimuksen.

 

1. Palveluntarjoaja

Poplatek Oy
Linnoitustie 4B, 02600 Espoo
010 504 8400
www.poplatek.fi

Poplatek Oy (jäljempänä Palveluntarjoaja) on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Sen Y-tunnus on: 2277984-4 ja kotipaikka Espoo.

Kyseessä on maksulaitoslain 2§:n 4 momentin mukainen rajoitetusti käytettävään maksuvälineeseen perustuva palvelu.

 

2. Sopimuksen solmiminen

Sopimus solmitaan joko Tapahtuman asiakaspalvelupisteessä tai sähköisesti mobiilisovelluksella.

Sopimus tulee voimaan heti, kun Asiakas on rekisteröitynyt Palveluun ja hyväksynyt nämä sopimusehdot.

Asiakaspalvelupisteessä rekisteröinnin yhteydessä tarkistetaan asiakkaan henkilöllisyys; Asiakkaan nimi ja yhteystiedot ja Hilu-tunnisteen tiedot tallennetaan Palveluntarjoajan tietojärjestelmään ja tilille ladattu arvo Palveluntarjoajan arvotilille.

Sähköisen rekisteröinnin (mobiilisovellus) yhteydessä pyydetään Asiakkaan henkilö- ja yhteystiedot, Hilu-tunnisteen tiedot ja Asiakas valitsee Salasanan Palvelun käyttämiseen.

 

3. Määritelmät

Arvokuponki: Maksutilille erillisen sopimuksen mukaisesti ladattu kuponki, jonka arvoa vastaan voi tehdä ostoksia Palveluntarjoajan antamien ohjeiden mukaisesti.

Asiakas: vähintään 16-vuotias luonnollinen henkilö, joka tekee Hilu-maksuvälinettä ja -tiliä koskevan sopimuksen.

Hilu-maksutili (Maksutili): Asiakkaan maksutili, jolle voi tallettaa varoja tai arvokuponkeja Hilu-tunnisteella tehtäviä Maksutoimeksiantoja varten.

Hilu-maksuväline (Hilu, Hilu-tunniste ): sovellus, siru tai muu maksuväline, jota voidaan käyttää Maksutoimeksiantojen antamiseen ja joka on liitetty Asiakkaan Hilu-maksutiliin. Siru voi olla liitettynä erilaisille alustoille kuten rannekkeeseen, avaimenperään, koruun tai korttiin.

Hilu-palvelu: sisältää Hilu-maksutilin ja -tunnisteen, jotka ovat käytettävissä mobiilisovelluksen ja verkkopalvelun tai muun Itsepalvelukanavan kautta Tapahtuman aikana. 

Itsepalvelukanava: mobiilisovellus ja verkkosivu tai muu soveltuva Itsepalvelukanava, jonka avulla Palvelua käytetään.

Lähimaksu: maksu suoritetaan viemällä Hilu-tunniste lähelle maksupäätettä.

Maksunsaaja: se, joka ottaa vastaan Maksutapahtuman ja jonka saataville varat Maksutoimeksiannolla asetetaan, tai tämän palveluntarjoaja.

Maksupääte: laite tai sovellus, jolla Hilu-tunnisteen tiedot luetaan ja joka tallentaa Maksutapahtuman ja välittää sen tiedot edelleen Palveluntarjoajalle.

Maksutapahtuma: toimenpide, jolla varoja siirretään tai asetetaan Maksunsaajan käytettäväksi Hilu-maksutililtä.

Maksutoimeksianto: Asiakkaan Palveluntarjoajalle antama määräys toteuttaa Maksutapahtuma.

Salasana: Asiakkaan valitsema henkilökohtainen salainen numerosarja, jota käyttämällä Asiakas voi kirjautua Palveluun (Mobiilisovellukseen); Palvelussa Asiakas voi lisätä tilille varoja ja saada tiedot Maksutapahtumista.

Tallennettavien varojen määrä: Hilu-maksutilille olevien varojen määrä ei voi ylittää 500 euroa ja tilille ladattujen arvokuponkien määrä 300 euroa.

Tapahtuma: musiikkifestivaali tai muu yleisötapahtuma tai tilaisuus, jonka aikana Hilu-palvelu on Asiakkaan käytettävissä.

 

4. Asiakkaan yhteystiedot ja tiedotusvelvollisuus

Asiakas on velvollinen antamaan Palveluntarjoajalle sen kulloinkin pyytämät oikeat, riittävät ja tarpeelliset tiedot Sopimuksen solmimiseksi ja palvelun toteuttamiseksi ennen Sopimuksen voimaantuloa ja sopimuksen voimassa ollessa. Asiakas antaa palveluun rekisteröityessään Palveluntarjoajalle suostumuksen käsitellä henkilötietojaan (nimi ja yhteystiedot), jotka ovat tarpeen Sopimuksen mukaisten palvelujen toteuttamiseksi (ks. tarkemmin kohta 17 Henkilötietojen käsitteleminen).

Hilu-palvelun viestintä voi sisältää mainoksia.

Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Asiakkaan on ilmoitettava Palveluntarjoajalle välittömästi yksilöinti- ja yhteystietojensa muutoksista. Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka johtuu siitä, että Asiakas ei ole ilmoittanut mainittujen tietojen muuttumisesta.

 

5. Palvelun kuvaus

Palvelu sisältää Hilu-maksutilin ja -maksuvälineen, jotka ovat käytettävissä mobiilisovelluksen ja verkkopalvelun tai muun Itsepalvelukanavan kautta Tapahtuman aikana.   

Asiakas voi käyttää Hilu-maksutiliä maksujen suorittamiseen Palveluntarjoajan tarjoamien palveluiden mukaisesti.

Maksu suoritetaan Lähimaksuna eli viemällä Hilu-tunniste lähelle Maksupäätettä.

Tilille voi siirtää varoja Talletusrajojen puitteissa mobiilisovelluksen avulla tai Tapahtuma-alueen asiakaspalvelupisteissä.

Arvokuponkien lataaminen Maksutilille tehdään erillisen sopimuksen ja Tapahtuman järjestäjän ohjeiden mukaisesti.

Palveluntarjoajan tietojärjestelmässä ylläpidetään tietoa tilillä jäljellä olevista varoista ja arvokupongeista. Hilu-palvelun käyttö edellyttää toimivaa verkkoyhteyttä maksupäätteen ja Palveluntarjoajan järjestelmän välillä.

Hilulla voi suorittaa maksuja enintään Maksutilillä olevaan määrään asti ja määriteltyjen rajojen mukaisesti.

Oston määrä sekä Palveluntarjoajan perimät palvelumaksut vähennetään välittömästi maksutapahtuman suoritushetkellä maksutililtä jäljellä olevasta arvosta Palveluntarjoajan järjestelmässä. Palvelumaksut veloitetaan palveluhinnaston mukaisesti.

Kun Maksutilillä olevat varat tai ostolipukkeet on käytetty, ei Hilulla voi suorittaa maksuja.

Maksutapahtumia koskevat tiedot annetaan Itsepalvelukanavassa (Mobiilisovelluksessa) ja ostotapahtuman yhteydessä. Saldotiedon voi tarkistaa myös Tapahtuman asiakaspalvelupisteessä.

Kun Hilu:lla tehdään maksu tai muu veloitus, maksu on lopullinen eikä Palveluntarjoaja palauta tehtyä maksua, ellei näistä ehdoista tai lain säännöksistä muuta johdu.

Hilu:lla olevalle arvolle ei makseta korkoa.

Hilu:n voimassaoloaika ilmoitetaan rekisteröinnin yhteydessä.

 

6. Hilu-maksutilillä olevien varojen palauttaminen

Kun Asiakas rekisteröinyt Palveluun, voi Asiakas Itsepalvelukanavassa siirtää Maksutilillä olevat varat edelleen pankkitililleen. Jos Asiakkaalla ei ole käytettävissä Itsepalvelukanavaa, tilille ladatut varat voidaan palauttaa myös Palveluntarjoajan asiakaspalvelun toimesta. Käyttämättömiä arvokuponkeja ei hyvitetä.

Varojen palautusta tulee vaatia viimeistään kuukauden kuluttua Hilu:n voimassaolon päättymisestä. Varojen palauttamisesta peritään yhden (1) euron palkkio. Jos varojen palautusta pyydetään ennen Hilu:n voimassaolon päättymistä, palautuksesta peritään voimassaolevan hinnaston mukainen palkkio. Alle viiden (5) euron suuruista määrää ei palauteta.

Huom.  Varoja ei voida palauttaa ellei Asiakas ole rekisteröitynyt palveluun.

 

7. Hilu-maksuvälineen säilyttäminen ja katoamisilmoitus

Asiakkaan tulee säilyttää Hilu-tunnistetta huolellisesti, siten ettei sivullisella ole mahdollista käyttää sitä tai saada tietoonsa Hilu:uun liitettyjä tietoja. Asiakkaan tulee säännöllisesti seurata olosuhteiden edellyttämällä tavalla, että Hilu-tunniste on tallella. Asiakkaan tulee säilyttää huolellisesti laitetta, jolla hän on kirjautuneena Palveluun (mobiilisovellus). Mikäli asiakas kadottaa laitteen, jolla hän on kirjautuneena Palveluun tai muutoin ilmenee vaara Palvelun oikeudettomasta käytöstä, tulee hänen ottaa välittömästi yhteyttä Palvelutarjoajaan.

Asiakkaan vastuu oikeudettomasta käytöstä päättyy, kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut Asiakkaan ilmoituksen Hilu-tunnisteen katoamisesta, joutumisesta ulkopuolisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä. Ennen ilmoituksen tekemistä Asiakas vastaa oikeudettomasta käytöstä enintään 50 euroon saakka tai Maksutilillä olevaan määrään saakka, jos se on alempi. Tätä rajoitusta ei sovelleta, mikäli Hilu on luovutettu sen käyttöön oikeudettomalle tai Asiakas on muutoin toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti tai on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.

Palvelun käyttöä varten käytettävän mobiililaitteen kadotessa pelkkä operaattorin tarjoaman puhelinliittymän sulkeminen ei riitä turvaamaan palvelun sisältämiä tietoja tai ehkäisemään niiden väärinkäyttöä.

Katoamisesta tai joutumisesta sivullisen haltuun taikka tietojen joutumisesta sivullisen haltuun on viipymättä ilmoitettava Palveluntarjoajalle puhelimitse  010 504 8402 tai Tapahtuman aikana Tapahtuman asiakaspalvelupisteeseen.

 

8. Palveluntarjoajan oikeudet ja velvollisuudet

Asiakas aloittaa Maksutoimeksiannon Lähimaksua käyttäen. Palveluntarjoaja toteuttaa Maksutoimeksiannon ja veloittaa varat Asiakkaan Maksutililtä tämän jälkeen välittömästi ja välittää varat Maksunsaajalle Maksunsaajan järjestelmien noudattamassa ajassa, ellei toteuttamista estä tekninen ongelma tai muu vastaava este.

Asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa tai muuttaa Maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun Maksutoimeksianto on toteutettu.

Palveluntarjoaja palauttaa ilman aiheetonta viivytystä Maksutilin arvosta veloittamansa, mutta toteutumatta jättämänsä tai virheellisesti toteuttamansa maksun kuluineen Maksutilille. Palveluntarjoaja ilmoittaa virheestä ja sen korjauksesta Itsepalvelukanavassa tai Asiakkaan antamien yhteystietojen kautta.

Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta ilmoittaa kieltäytyvänsä Maksutoimeksiannon toteuttamisesta, jos maksutapahtuman jääminen toteuttamatta on asiayhteyden perusteella ilmeistä.

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Hilu-maksuväline välittömästi Asiakkaan pyynnöstä, tai kun Hilu:n voimassaolo on päättynyt, tai mikäli Hilu:n käytön turvallisuus on vaarantunut tai on syytä epäillä, että sitä käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti. Sulkemisesta ilmoitetaan Asiakkaalle Itsepalvelukanavassa tai Asiakkaan antamien yhteystietojen mukaisesti.

 

9. Maksut ja palkkiot

Palveluntarjoajalla on oikeus periä Asiakkaalta Hilu-palvelun käyttämisestä sekä muiden Palveluntarjoajan tarjoamien palveluiden käyttämisestä kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaiset maksut ja palkkiot. Palveluhinnasto julkaistaan Palveluntarjoajan mobiilisovelluksessa ja verkkosivulla ja toimitetaan pyydettäessä Asiakkaalle   sähköisesti.

 

10. Palveluntarjoajan vahingonkorvausvastuu ja vastuun rajoitukset

Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se kulloinkin on. Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu on käytettävissä keskeytyksettä tai että se on virheetön. Palveluntarjoaja ei takaa Maksupäätteiden, Itsepalvelukanavan tai muiden Maksutoimeksiannon toteuttamisessa käytettävien laitteiden ja/tai järjestelmien tai Maksutoimeksiantojen yhteydessä käytettävien todentamispalveluiden keskeytyksettä jatkuvaa toimintaa.

Palveluntarjoaja on velvollinen korvaamaan perimiensä kulujen ja korkotappion lisäksi Asiakkaalle ainoastaan sellaisen välittömän vahingon, joka on aiheutunut Palveluntarjoajan palveluun soveltuvan lain tai sopimuksen vastaisesta menettelystä. Tällaisia välittömiä vahinkoja ovat esimerkiksi virheen tai laiminlyönninselvittämisestä aiheutuneet välittömät selvittelykulut. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta, jollei hän ilmoita virheestä Palveluntarjoajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa vahingosta, joka johtuu Hilu-maksuvälineen käyttämisestä ohjeiden vastaisesti tai siitä, että Palveluntarjoaja on jättänyt maksun suorittamatta Maksutililtä puuttuvien varojen vuoksi.

Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaalle aiheutuneesta välillisestä tai muusta epäsuorasta vahingosta tai menetyksestä, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta. Palveluntarjoaja vastaa kuitenkin huolimattomuudesta aiheuttamistaan välillisistä vahingoista, kun kyse on maksupalvelulaissa tai muussa soveltuvassa laissa säädettyjen tai sen perusteella sopimuksessa sovittujen velvoitteiden vastaisesta menettelystä.

Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Maksutoimeksiannon toteuttamisessa tapahtuneesta virheestä tai laiminlyönnistä aiheutuneista välillisistä vahingoista tai mikäli Palvelua on käytetty elinkeinotoiminnassa. Palveluntarjoajan korvattavaksi voi tulla vain sellainen välillinen vahinko, joka on syy-yhteydessä Palveluntarjoajan lain tai Sopimuksen vastaiseen menettelyyn ja joka on ollut Palveluntarjoajan kohtuudella ennakoitavissa.

Palveluntarjoaja ei vastaa Hilu-maksuvälineillä maksetuissa tuotteissa tai palveluissa mahdollisesti esiintyvistä puutteista tai virheellisyyksistä, vaan niistä vastaa myyjä tai palvelun tuottaja.

Vahinkoa kärsivän Asiakkaan on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos hän laiminlyö tämän, hän vastaa itse vahingoista tältä osin. Lain ja/tai sopimuksen vastaisen menettelyn perusteella suoritettavaa vahingonkorvausta voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen huomioon rikkomuksen syy, Asiakkaan mahdollinen myötävaikutus vahinkoon, suoritettu vastike sekä Palveluntarjoajan mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon syntyminen sekä muut olosuhteet.

Asiakas vastaa kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että Palveluntarjoaja ei pysty välittämään maksua varojen puuttumisen takia. Asiakas vastaa myös kaikista vahingoista, jotka Asiakas on aiheuttanut lain tai sopimuksen vastaisella toiminnallaan.

Asiakkaalla ei ole oikeutta korvauksiin tämän sopimuksen päättymisen tai palvelun lopettamisen johdosta.

 

11. Sopimuksen ja palveluhinnaston muuttaminen

Palvelua ja sen ehtoja voidaan muuttaa. Palveluntarjoaja ilmoittaa muutoksesta Itsepalvelukanavassa tai Asiakkaan yhteystietoja käyttämällä. Muutos tulee voimaan Palveluntarjoajan ilmoittamasta ajankohdasta. Sopimus jatkuu muutetun sisältöisenä, ellei Asiakas ilmoita, ettei hyväksy muutosta. Palvelun käytön jatkamisen edellytyksenä voidaan vaatia, että Asiakas hyväksyy muuttuneet ehdot syöttämällä Pääsykoodin tai muulla vastaavalla toimella. Jos Asiakas ei hyväksy muutosta, hänellä on oikeus irtisanoa tämä Sopimus kohdan 13 mukaisesti.

 

12. Viestintä ja Asiakaspalvelu

Palveluntarjoajalla on oikeus tallentaa Asiakkaan asiointia koskevat tiedot sekä nauhoittaa Asiakkaan kanssa käydyt puhelinkeskustelut ja tallentaa Asiakkaan ja Palveluntarjoajan väliset sähköiset viestit.

Palveluntarjoajan ja Asiakkaan väliseen viestintään ja asiakaspalveluun käytetään Itsepalvelukanavaa. Palveluntarjoaja toimittaa Asiakkaalle annettavat tiedot, sopimusehdot sekä muut ilmoitukset kuten ilmoitukset tämän sopimuksen, sen ehtojen ja palveluhinnaston muutoksista Asiakkaan saataville Itsepalvelukanavassa, sähköpostilla tai muulla pysyvällä tavalla. Tiedot voidaan toimittaa lisäksi tekstiviestillä tai muulla vastaavalla tavalla Asiakkaan antaman yhteystiedon perusteella. Asiakkaan katsotaan saaneen tiedot tai ilmoitus viimeistään seitsemäntenä päivänä viestin lähettämisen jälkeen.

Asiakkaalla on oikeus saada soveltuvat ehdot, hinnasto, sopimusta koskevat tiedot sekä ilmoitukset kirjallisesti pyytämällä niitä Palveluntarjoajalta. Palveluntarjoajalla on oikeus periä hinnaston mukainen maksu sekä posti- ja käsittelykulut ehtojen, hinnaston, sopimusta koskevien tietojen tai ilmoitusten toimittamisesta kirjallisesti.

 

13. Sopimuksen voimassaolo, irtisanominen, purkaminen ja peruuttaminen

Sopimus Hilu-palvelusta on voimassa rekisteröinnin yhteydessä ilmoitettavan voimassaoloajan loppuun. Asiakkaalle palautetaan Maksutilillä olevat varat Sopimuksen päätyttyä ehtokohdan 6 mukaisesti.

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Irtisanominen on tehtävä Itsepalvelukanavassa tai muulla erikseen sovitulla tavalla.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa sähköisesti mobiilisovelluksella tekemänsä sopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä.

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Hilu välittömästi Asiakkaan pyynnöstä, tai kun Hilu:n voimassaolo tai Sopimus on päättynyt, tai mikäli Hilu:n käytön turvallisuus on vaarantunut tai on syytä epäillä, että Hilu:a käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti. Palveluntarjoaja ilmoittaa  Hilu:n  sulkemisesta Asiakkaalle Itsepalvelukanavassa tai Asiakkaan yhteystietoja käyttämällä.

 

14. Ylivoimainen este

Osapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyttämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja ennalta arvaamaton syy, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää.

Ylivoimainen este tai muu sen kaltainen olosuhde oikeuttaa Palveluntarjoajan keskeyttämään palvelun tarjoamisen toistaiseksi.

Osapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle osapuolelle ylivoimaisesta esteestä niin pian kuin mahdollista. Palveluntarjoaja voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Itsepalvelukanavassa, verkkosivuilla, valtakunnallisessa tiedotusvälineessä tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

15. Sovellettava laki ja riitaisuuksien ratkaiseminen sekä tuomioistuimen ulkopuoliset riidanratkaisukeinot

Näihin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli erimielisyyttä ei pystytä ratkaisemaan neuvotteluin, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa mukaan määräytyvän toimivaltaisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Mikäli asiakas katsoo, että Palveluntarjoaja on menetellyt näiden ehtojen vastaisesti, hänen tulisi ensi sijassa ottaa yhteyttä Palveluntarjoajan siihen tahoon, jonka asiakas katsoo rikkoneen ehtoja. Huomautukset on hyvä tehdä kirjallisesti.

Jos Sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian Kuluttajariitalautakunnan (Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3, PL 306, 00531 Helsinki, kril@oikeus.fi, www.kuluttajariita.fi) tutkittavaksi. Ennen asian viemistä Kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Erimielisyyden koskiessa henkilötietojen käsittelyä, Asiakas voi ottaa yhteyttä̈ tietosuojavaltuutetun toimistoon (Tietosuoja-valtuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, www.tietosuoja.fi, tietosuoja@om.fi).

 

16. Valvova viranomainen

Poplatek Oy: n palvelujen tarjoamista ja menettelytapoja kuluttajasuojaan liittyvissä asioissa valvoo kuluttaja-asiamies (www.kkv.fi), Kilpailu- ja kuluttajavirasto (PL 5, 00531 Helsinki).

 

17.  Suostumus Henkilötietojen käsitteleminen
Hilu-tunnistetta ja siihen liitettyä maksutiliä käyttämällä Asiakas antaa nimenomaisen suostumuksen Palveluntarjoajalle käsitellä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen Palvelun tarjoamiseksi.

Palveluntarjoaja käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja, kun se toimittaa tuotteita ja palveluja, joista osapuolet ovat sopineet. Lisäksi Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja silloin kun lakien ja muiden säännösten noudattaminen sitä vaatii. Palveluntarjoajalla on oikeus säilyttää sekä luovuttaa Asiakasta koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaisten määräysten mukaisesti.

Yksityiskohtaiset tiedot Palveluntarjoajan henkilötiedon käsittelystä on luettavissa Tietosuojaselosteesta verkkosivuilla osoitteessa www. poplatek.fi sekä mobiilisovelluksessa.