TIETOSUOJA POPLATEK PAYMENTS OY

Olemme Poplatek Payments Oy:ssä valmistautuneet toiminnassamme niihin vaatimuksiin, jotka johtuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU 2016/679) luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja toimimme mainitun asetuksen vaatimusten mukaisesti 25.5.2018 alkaen.

Pidämme asetuksen sisältämien yksityisyyden suojaa koskevien periaatteiden noudattamista tärkeänä ja olennaisena osana yrityskulttuuriamme. Olemme laatineet alla olevan tietosuojaselosteen yrityksemme käyttämästä asiakas- ja tukipalveluja koskevasta henkilörekisteristä.

Mikäli tarvitsette muuta tietoa henkilötietojen käsittelystä yhtiössämme, pyydämme ottamaan yhteyttä seuraavasti:

info@poplatek.fi, otsikkoon tunniste GDPR.

 

TIETOSUOJASELOSTE
ASIAKAS- JA TUKIPALVELUITA KOSKEVA REKISTERI, laadittu 2.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Poplatek Payments Oy, Y-tunnus: 2681117-8

Linnoitustie 4 B
02600 ESPOO

Sähköposti: info@poplatek.fi
Puhelin: 010 271 4230

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja Petri Ahti
Sähköposti: petri.ahti@poplatek.fi     
Puhelin: +358 400 867033

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeutusperuste ja henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterimme sisältämien yhteystietojen käsittely perustuu yleisesti ja pääsääntöisesti rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Yhteystietojen käyttötarkoituksesta sekä rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän suhteesta johtuen rekisterinpitäjän ensisijainen ja oikeutettu peruste on harjoittaa oikeutettua ja lain mukaista liiketoimintaa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Toissijaisesti, tiettyjen rekisteröityjen osalta, yhteystietojen käsittelyn perusteena on suora tai epäsuora sopimussuhde rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä.

Henkilötietojen käsittelymme tarkoituksena on:

- Asiakas- ja tukipalvelujen mukaisten yhteydenottojen hoitaminen
- Muu asiakkaisiin ja yhtiömme tuottamiin palveluihin sekä maksupalvelualaan liittyvä informointi

Henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu yhtiömme sopimuskumppaneille tässä mainitun käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi.

4. Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika

Henkilön nimi, sähköpostisosoite sekä puhelinnumero; henkilötiedot on yhdistetty henkilön edustamaan yritykseen.

Säilytämme asiakassuhdetta koskevia tietoja niin kauan kuin se on välttämätöntä mainitussa asiakassuhteessa tai valmistautumisessa mahdollisiin reklamaatioihin tai muihin selvitystarpeisiin.

Säilytämme tukipalvelujen tapahtuma- ja käyttötiedot tapahtuman ja aiheen mukaan tarvittavilta osiltaan niin kauan kuin se on välttämätöntä tapahtuman tai aiheen selvittämiseksi tai teknisten ratkaisujen kehittämiseksi.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisterimme tiedot on saatu käyttöön rekisteröidyiltä luonnollisilta henkilöiltä itseltään tai heidän työnantajiltaan, jotka ovat joko suoraan tai epäsuorasti sopimussuhteessa yhtiöömme.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta yhteystietoja kolmansille osapuolille ellei se ole tarkoituksenmukaista tässä tietosuojaselosteessa ilmoitetun henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi (ulkoistaminen).

Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön ja luovuttamisen suoramarkkinointiin. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita Poplatek Payments Oy:n ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mikäli rekisterin sisältämiä henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, sitoudumme rekisterinpitäjänä vastaamaan siitä, että siirto toteutetaan voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja että rekisteröidyille voimassaolevalla lainsäädännöllä taattu tietosuojan taso ei vaarannu.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt, joilla on salassapitovelvollisuus.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on tässä kohdassa mainitut oikeudet. Alla mainittuja oikeuksia koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti ja toimittaa allekirjoitettuna osoitteeseen:

Poplatek Payments Oy
Linnoitustie 4 B
02600 ESPOO

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada pyytäessään Tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaiset tiedot häntä koskevista henkilötiedoista, joita rekisterinpitäjä käsittelee.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukainen oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot. Tarvittaessa rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla rekisterinpitäjälle tätä koskevan lisäselvityksen.

Oikeus tietojen poistamiseen

Mikäli henkilötietoja ei tarvita tässä tietosuojaselosteessa tarkoitettuun tarkoitukseen (rekisteröity on peruuttanut suostumuksen, johon tietojen käsittely on perustunut, tai rekisterinpitäjä on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti), on rekisteröidyllä oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua rekisteristä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

 Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa tarkemmin nimetyissä tapauksissa.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, on rekisteröidyllä oikeus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle, joka tässä tapauksessa on ensisijaisesti tietosuojavaltuutettu.